Actievoorwaarden
CORE-M4 met gratis X-POWER + X-GLASS en €9 cashback

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN PRODUCT+ ACTIE

CORE-M4 met gratis X-POWER + X-GLASS en €9 cashback - (hierna "de Actie" genoemd)

Artikel 1 - Identiteit van de partijen

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing tussen:

(i) De NV A&C SYSTEMS, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bleyveldstraat 16A, 3320 Hoegaarden, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 445.299.482, hierna : de « Dienstverlener ».

(ii) De "Deelnemer", namelijk elke natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de Actie zoals gedefinieerd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden van de Actie.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1. Deze Bijzondere Voorwaarden van de Actie en de Algemene Voorwaarden van de Acties, eventueel aangevuld met de specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de partijen zijn overeengekomen, vormen de "Overeenkomst" en zijn beschikbaar op proximus.myactions.eu (de "Website van de Product+ Actie").

2.2. De bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie en vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Acties die van toepassing zijn tenzij de huidige Bijzondere Voorwaarden hiervan afwijken.

2.3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer de toepassing van deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de Acties te aanvaarden.

Artikel 3.1 - Geschenkproduct

Het Geschenkproduct dat in het kader van de Actie wordt toegekend, wordt als volgt bepaald:

- Voor het Deelnemend Product is het overeenkomstige Geschenkproduct: Crosscall X-POWER + X-GLASS.

Artikel 3.2 – Bedrag van de Cashback

Het bedrag van de Cashback wordt als volgt bepaald:

- CORE-M4 : 9,00 EUR

Het bedrag terugbetaald door de Dienstverlener aan de Deelnemer gebeurt op naam en op de rekening van de Deelnemer.

Artikel 4 - Deelnemende Producten

De Deelnemende Producten zijn de volgende :

- Crosscall CORE-M4

De Actie is geldig totdat de voorraad van de Deelnemende Producten is uitgeput, voor aankopen in Deelnemende Winkels in België.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan, mag de Actie niet worden gecombineerd met andere toepasselijke Acties op het Deelnemende Product dat door de Deelnemer is gekocht.

Artikel 5 - Deelnemende Winkels

Een lijst met Deelnemende Winkels:

- Actie is enkel geldig bij Proximus of bij Proximus partners waar de actie loopt.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van alle of een deel van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 6 - Toepasselijke periode

Periode van de Product+ actie : afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en onverminderd de toepasselijke bepalingen, is de Actie geldig voor Deelnemende Producten gekocht tussen 26/11/2020 en 31/01/2021 (aankoopdatum vermeld op het aankoopbewijs) in een Deelnemende Winkel in een Land als bedoeld in artikel 4.

Inschrijving –en Verklaringsperiode: onverminderd de toepasselijke bepalingen, is de Actie geldig op voorwaarde dat de Deelnemer zich geldig heeft geregistreerd en de aankoop van het Deelnemende Product tussen 26/11/2020 en 15/02/2021 geldig heeft aangegeven.

Artikel 7 - Grondgebied van de Actie

De Actie is geldig voor Deelnemers met een woonplaats of een vaste verblijfplaats op het grondgebied van één van de in artikel 4 genoemde landen.

Artikel 8 - Terugzendprocedure voor het Geschenkproduct

Bij het toepassen van een uitsluitingsgeval is de procedure voor het terugzenden van het Geschenkproduct aan de Dienstverlener als volgt:

i) Bij het plaatsvinden van de oorzaak van de uitsluiting, moet de Deelnemer het terugzendformulier voor het Geschenkproduct dat beschikbaar is via de Product + Actie-website correct en volledig invullen en de eventuele vereiste documenten uploaden.

ii) Een bevestiging van de registratie van de oorzaak van uitsluiting en een unieke code worden verzonden naar het e-mailadres dat door de Deelnemer is ingevoerd op het moment van registratie. De ontvangen unieke code moet door de Deelnemer worden bewaard. Let op, het verzenden van de e-mail van de unieke code wordt waarschijnlijk geblokkeerd door een spamfilter of behoort tot de ongewenste e-mail van het e-mailadres dat door de Deelnemer wordt gebruikt. De bevestigingsmail die naar de Deelnemer wordt verzonden, bevat alle informatie die de Deelnemer nodig heeft om het Geschenkproduct op zijn kosten naar de Dienstverlener te terugzenden.

iii) Binnen 15 kalenderdagen volgend op het plaatsvinden van de oorzaak van de uitsluiting, moet de Deelnemer het Geschenkproduct aan de Dienstverlener terugzenden in overeenstemming met de instructies ontvangen bij de bevestiging van zijn registratie.

Het Geschenkproduct moet in perfecte staat worden teruggestuurd naar de Dienstverlener, in de originele verpakking en met alle accessoires (kabels, opladers, dozen, enz.). Als het Geschenkproduct niet door de Deelnemer in perfecte staat, in de originele verpakking en met alle mogelijke accessoires (kabels, opladers, dozen, enz.) aan de Dienstverlener wordt teruggezonden of als de Deelnemer de terugzendprocedure niet correct heeft nageleefd, dan is de Deelnemer verplicht de in artikel 9 bedoelde vergoeding te betalen.

Alle kosten met betrekking tot het terugzenden van het Geschenkproduct aan de Dienstverlener zijn ten laste van de Deelnemer.

Artikel 9.1 - Vergoeding product+

Het bedrag van de vergoeding die de Deelnemer aan de Dienstverlener verschuldigd is in de gevallen waarop de Overeenkomst betrekking heeft, wordt als volgt vastgesteld:

- Voor het Geschenkproduct Crosscall X-POWER + X-GLASS is het bedrag van de vergoeding 59,98 EUR.

De vergoeding moet door de Deelnemer worden betaald op de rekening met nummer BE88734108100041 met vermelding van de unieke code waarnaar wordt verwezen in artikel 5.2.2 van de Algemene Voorwaarden in de mededeling.

Artikel 9.2 - Terugbetaling van Cashback

Het bedrag van de Cashback dat door de Deelnemer wordt ontvangen, moet aan de Dienstverlener worden terugbetaald in geval van uitsluiting. De terugbetaling van Cashback moet onverwijld door de Deelnemer worden gedaan bij het plaatsvinden van de reden voor uitsluiting op de rekening met nummer : BE88734108100041.

Artikel 10 - Klachten

Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Actie moeten de Dienstverlener voor 14/03/2021 bereiken en worden verzonden met behulp van het formulier dat beschikbaar is op de Website van de Product+ Actie.

In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de promotionele Acties kan de afwezigheid van een reactie van de Dienstverlener op een bericht of een e-mail in geen geval worden beschouwd als een akkoord met de inhoud van dit bericht of deze e-mail.